Մանկավարժական խորհրդի արձանագրություններ

Արձանագրություն թիվ 1

(Նիստը կայացել է 2018թ օգոստոսի 31-ին)

Օրակարգում

 1. 2018-2019 ուստարվա մանկավարժական խորհրդի կազմի, քարտուղարի ընտրության, համադպրոցական ուսպլանի, ուսումնական ծանրաբեռնվածության, ներքին աշխատանքների կանոնների, աշխատանքնային շաբաթվա տևողության, դասղեկների, հոսքերի ձևավորման, ընտրված առարկայական հանձնախմբերի նախագահների հաստատման մասին:
 2. 2018-2019 ուստարվա դասաբաշխման քննարկման և դպրոցական բաղադրիչի բաշխման մասին հարցը:
 3. 2017-2018 ուստարվա մանկավարժների հաշվետվություններ` էլեկտրոնային տարբերակով
 4. <<Ուսուցչի օգնական>> պաշտոնային պարտականություններ
 5. 2017-2018 ուստարվա համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագրի մասին հարցը:
 6. Ներքին գնահատման հաշվետվության ներկայացում, ամփոփում:
 7. Գիտելիքի օրվա կազմակերպման և անցկացման ՀՀ ԿԳ նախարարի կողմից անցկացված օգոստոսյան խորհրդատվության, դպրոցի ընդհանուր կարգապահական և կազմակերպչական հարցերի մասին:
 8. <<ԼՄՍԵ>> և <<Լոռի>> դպրոց հիմնադրամներին մասնկացելու կամ հրաժարվելու հարցի քննարկում

1.Որոշում է

 1. Հաշվի առնելով առարկայական մ/մ, ծնողական խորհրդի առաջարկությունների ՝ 2018-2019 ուստարում հաստատությունում ուսումնական պարամպունքները անցկացնել 5- օրյա, միահերթ  աշխատակարգով՝ պարամպունքները սկսել ժամը 9օօ-ին, ավարտել 1450 րոպեին:
 2. Հաստատել հաստատության աշխատանքային նոր ծրագիրը՝ հանձնարարելով փոխտնօրեններին, մ/մ նահագահներին իրենց աշխատանքային հաշվետվություններում ընդգրկել տնօրեններին ներկայացած հաշվետվության մեջ արտահայտված տեսակետները:
 3. Հասատատել առարկայական մ/մ նախագահների, դասղեկների կազմը.
 4. Հաստատել տնօրենի կողմից ներկայացված 2018-2019 ուստարվա պլանների նախագծերը:
 5. 2018-2019 ուստարում հաստատության ավագ դասարաններում ձևավորել ընդհանուր (X1, XI1), բնագիտիկան (XI2, XII2), հումանիտար (XII1) առարկաների հոսքային դասարաններ և հաստատել ուսուցման պլանի ներկայացված նախագծերը:
 6. Հաստատել մանկավարժական խորհրդի նոր կազմը և քարտուղարին:

 

3.Որոշում է

2018-2019 ուստարվա դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը հիմնական և ավագ դպրոցներում բաշխել հետևյալ համամասնությամբ՝ իսկ 12-րդ դասարանների համար միայն I կիսամյակում:

3.Որոշում է

 1. Հաստատության 2017-2018 ուստարվա տնօրենության մանկավարժների, աշխատողների կողմից իրագործված ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագրի կատարողականը գնհատել <<լավ>>:
 2. Հաստատել 2018 — 2019 ուստարվա համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագիրը:

4.Որոշում է

Հաստատության 2017-2018 ուստարվա ուսուցչի օգնականների կողմից իրականացրած ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագրի կատարաղոկանը գնահատել <<լավ>>:

Լսեցին – 5 . 2018-2019 ուստարվա համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագրի հարցը

Զեկուցողը մանրամասն ներկայացրեց  2018-2019 ուստարվա համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագրի մասին հարցը: Հանգամանորեն ներկայացրեց տարեկան ծրագիրը, քննարկեց կարևոր դրույթները:

Ելնելով հաստատության տնօրենի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքերի զարգացման տարեկան ծրագրի մասին հաշվետվությունից մանկավարժական խորհուրդը

 

Որոշում է

 

Հաստատել 2018-2019 ուստարվա համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական         աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագիրը:

Որոշում է

Ներքին գնահատման հաշվետվության քննարկումով ի հայտ բերված վերլուծության արդյունքներն օգտագործել հաստատության 2017-2018 ուստարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագրի լրամաշկաման ընթացքում:

Որոշում է

 1. Հանձնարարել մ/մ նախագահներին, դասղեկներին ուսուցիչներին պատշաճ մակարդակով կազմակերպել Գիտելիքի օրը դպրոցում՝ հետևելով ՀՀ ԿԳ նախարարի հրահանգներին:
 2. Ուժեղացնել վերահսկողություն առարկայական մ/մ աշխատանքի նկատմամբ, մեթոդական օգնություն ցույց տալ թե դասալսումներով, թե զեկուցումներով, հետևյալ աշակերտների կարգապահությունը, վարք-բարքին:

3 .      Հանձնարարել բոլոր ուսուցիչներին ուսուցման և դաստիարակության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար ուժեղացնել դպրոց-ծնող կապը՝ օգտագործելով ծնողական- աշակերտական խորհուրդների աջակցությունը:

 

Որոշում է

Դադարեցնել անդամակցությունը <<ԼՄՍԵ>>  և  <<Լոռի-դպրոց>> հիմնադրամներին և այլևս չվճարել գումարներ: 

Արձանագրություն N2

 (Արտահերթ նիստը կայացել է 2018թ. հոկտեմբերի 31-ին)

Օրակարգում

1.Օրակարգի հաստատում

2.Նախորդ նիստում ընդունված որոշումների կատարողականը

3.Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին դասագրքերկ վարձավճարների փոխհատուցման մասին

4.Թեմատիկ գրավոր աշխատանքների և ուսուցիչների կողմից չափորոշչային պահանջների կատարողականի քննարկում:

5.Հաստատությունում 2018-2019 ուստարում դպրոցականների առարկայական օլիմիադաների կազմակերպելու մասին:

 1. Բնագիտական առարկաներից անցկացվող օլիպիադաների մասնակիցների ցանկը հաստատելու մասին:
 2. Ուսուցման բովանդակության, սովորողների ուսումնառության որակների, նրանց հետ տարվող արտադասարանային և արտադպրոցական աշխատանքների կազմակերպման հարցը:

8.Հաստատությունում 2018-2019 ուստարում կրթական գործընթացին  օժանդակող խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման մասին:

9.Ուսուցման արդյուտավետությունը բարձրացնելու նպատակով կազմակերպել անվճար խորհրդատվական ծառայություններ ծնողների համար

10.12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման մասին

Որոշում է

 

Հաստատել ՄԽ հոկտեմբերի 31-ի օրակարգը:

Որոշում է

Հաստատությունում 2018-2019 ուստարում տնօրինության, մանկավարժների, աշխատողների կողմից նախորդ նիստում ընդունված որոշումների կատարողականը գնահատել <<բավարար>>:

3.Որոշում է

Փոխհատուցել սոցիալապես անապահով ընտանիքների աշակերտների դասագրքերի վարձավճարները:

4.Որոշում է

Թեմատիկ գրավոր աշխատանքների և ուսուցիչների կողմից չափորոշչային պահանջների կատարողականը գնահատել <<բավարար>>:

 

5.Որոշում է

Հիմք ընդունելով <<Հաստատությունում դպրոցականների առարկայական օլիմպիադա կազմակերպոլու մասին>>  համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքային տարեկան ծրագրի պահանջը

 • առաջարկել տնօրենին 10-12-րդ դասարաններում անցկացնելու ներդպրոցական առարկայական օլիմպիադա հարցաթերթիկներով,
 • խնդրել տնօրենին՝ համապատասխան պայմաններ ստեղծել օլիմպիադան անցկացնելու համար,
 • համադպրոցական օլիմպիադան անցկացնել ժամանակացույցով և աշակերտների քանակով՝ ըստ առարկաների

6.Որոշում է

Հաստատել բնագիտական առարկաներից  օլիմպիադայի մասնակիցների  ներկայացված ցանկը:

7.Որոշում է

1.Հաստատության արտադասարանական աշխատանքները կազմակերպել հաշվի առնելով սովորողների ուսումնական ծանրաբեռնվածության փաստացի վիճակը և ծնողական խորհրդի առաջարկությունները:

2.Հաստատությունում արտադպրոցական աշխատանքները կազմակերպել ծնողական և հոգաբարձուների խորհուրդների հետ սովորողների ստեղծագործական ու գեղագիտական ֆիզիկական զարգացման կարողություններին, ընդունակություններին համապատասխան:

Լսեցին – 8. Հաստատության 2018-2019 ուստարում կրթական գործընթացին օժանդակող խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման մասին հարցը: (զեկ. Թ. Սաղաթելյան)

8.Որոշում է

 1. Հաստատության 10-12-րդ դասարաններում ուսումնական ծրագրերի կատարման արդյունավետությունը բարձրացնելու և օժանդակելու սովորողներին մեկ միասնական մանկավարժական պահանջներով դաստիարակելու և կրթելու արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով տնօրինության կողմից գրավոր աշխատանքներ հանձնարարել <<Մաթեմատիկա>> և <<Հայոց լեզու>> առարկաներից: Մաթեմատիկայից հանձնարարել թեստային առաջադրանք` 2 տարբերակով, իսկ հայոց լեզվից` թելադրություն: Արդյունքները քննարկել, վերլուծել:

Լսեցին 9.– Ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով կազմակերպել անվճար խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման մասին հարցը: (զեկ. Թ. Սաղաթելյան)

Արտահայտվեցին – 1. XI2 դասարանի դասղեկ Ա.Քոչարյան – Արտահայտվողը նշեց, որ կրթական ոլորտում աշխատող յուրաքանչյուր մանկավարժ հստակ պատկերացնում է ընտանիքի, հասարակաության, ծնողի դերը կրթության կազմակերպման ընթացքում: Կարևորեց դպրոց-ընտանիք կապը, սովորողների նկատմամբ անհատական մոտեցման խնդիրը: Առաջարկեց համագործակցությունն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով կազմակերպել քննարկումներ, հանդիպումներ:

Կարևորելով ուսուցման արդյունավետության բարձրացման խնդրում ծնողների մեծ դերը` մանկավարժական խորհուրդը

9.Որոշում է

Հաստատության 10-12-րդ դասարաններում ուսումնական ծրագրերի կատարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ծնողների համար կազմակերպել խորհրդատվական ծառայություններ:

10.Որոշում է

1.Դեկտեմբերին կազմակերպվող պետական ավարտական քննություններին մասնակցելու համար սովորողները մինչև դեկտեմբերի 1-ը գրավոր դիմում ներկայացնեն  հաստատության տնօրենին:

 1. Հաստատության տնօրենի հանձնարարականով դեկտեմբերի 1-ից քննություններ հանձնողների ցուցակ-հայտերը էլեկտրոնային եղանակով՝app.atc.am կայքի միջոցով փոխանցել ԳԹԿ։


 

Արձանագրություն 3

Նիստը կայացել է 2018թ.դեկտեմբերի 28-ին

Օրակարգում

1.Օրակարգի հաստատում մ/մ նիստ դեկտեմբերի 28-ին:

2.2018-2019 ուստավա II կիսամյակում 12-րդ դասարանների ՝ օտար լեզուների և բնագիտական առարկաների ուսումնական խմբերի ձևավորման մասին:

3.2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի ընթացքում կատարած ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների և սովորողների առաջադիմության արդյունքների ամփոփոում:

4.Նախորդ մ/մ որոշումների կատարողականի քննրկում:

5.2018-2019 ուստարվա II կիսամյակում դպրոցի ուսպլանում փոփոխություններ կատարելու մասին:

6.Ներդպրոցական առարկայական օլիմպիադանեերի արդյունքների ամփոփում: Տարածքային փուլ անցած աշակերտների անվանացանկի հաստատում:

7.2018-2019 ուստարվա առաջին կիսմայակի աշակերտների առաջադիմության շարժի հաշվետվություն:

8.12-րդ դասարանի աշակերտների քննության թույատրության մասին

9.Ատեստատի կրկնօրինսկը ստանալու մասին հարցը

 1. Որոշում է

Հաստատել ՄԽ-ի դեկտեմբերի  28-ի օրակարգը:

2.Որոշում է

Հաստատել հաստատության ներկայացրած 12-րդ դասարանների այլընտարանքային առարկաների ձևավորված խմբերի քանակը:

3.Որոշում է

 1. Պահանջել հաստատության փոխտնօրեններից՝
 • Ապահովել ամենօրյա հսկողություն և աջակցություն ուսուցիչների կողմից դասի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ:
 • Հանգուցային թեմաների հարցերը նայել, քննարկել մ/մ նիստերում:
 • Ավելացնել փոխադարձ դասալսումների քանակը, կատարել վերլուծություն:
 • Հետևողական լինել ուսուցողական և թեմատիկ գրավորների կազմակեպման և անցկացման նկատմամբ:
 • Հանձնարարել դասղեկներին առաջիկա ծնողական և դասարանական ժողովներում քննարկել սովորողների վարքի կուլտուրայի միասնական պահանջների, հաչախումների հարցերը:

4.Որոշում է

Հաստատության  2018-2019 ուստարում տնօրինության մանկավարժների աշխատողների կողմից նախորդ նիստում ընդունված որոշումների կատարողականը գնահատել <<բավարար>>:

5.Որոշում է

1.2018-2019 ուստարվա ուսպլանով դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը հիմնական  և ավագ դպրոցներում ըստ ուսումնական և երաշխավորված առարկայացանկի առարկաների բաշխել հետևյալ համամասնությամբ.

6.Որոշում է

Հիմք ընդունելով <<Հաստատությունում դպրոցականների առարկայական օլիմպիադա կազմակերպելու մասին>> համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանք տարեկան ծրագրի պահանջները՝

 • ամփոփել ներդպրոցական առարկայական օլիմպիադայի արդյունքները,
 • բարձր միավորներ հավաքած աշակերտների անուններն ներկայացնել տարածքային փուլին մասնակցելու համար (ցուցակը կկազմվի, երբ դպրոցն ստանա մասնակցության հայտը:

8.Որոշում է

          2018-2019 ուստարվա 12-րդ դասարանների 14 աշակերտներին, որոնք ներկայացրել են դիմում, թույլատրել մասնակցելու ավարտական քննություններին:

Լսեցին – 9. Թ. Սաղաթելյանի հաղորդումը Սուսաննա Փափախչյանի ատեստատի կորցնելու մասին:

 

9.Որոշում է

     Կորցրած ատեստատի կրկնօրինակը ստանալ ԿԳՆ-ից: 

Արձանագրություն թիվ 4

(Նիստը կայացել է 2019թ-ի փետրվարի 28-ին)

Օրակարգում՝

 1. Օրակարգի հաստատում, մանկավարժական խորհրդի 2019թ. փետրվարի 28-ին կայացած նիստի
 2. Նախորդ ՄԽ նիստի` 2018թ. դեկտեմբերի 28-ի կայացած որոշումների կատարողականը:
 3. Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլի արդյունքների ամփոփում և մարզային փուլին նախապատրաստում:
 4. 2018-2019 ուստարվա շրջանավարտների պետական ավարտական, միասնական և կենտրոնացված քննությունների կազմակերպման գործընթացի իրազեկում
 5. Մեթոդ միավորման հաշվետվություններ և ատեստավորման համար կազմակերպվող ուսուցիչների ցանկ
 6. Սոցիալապես անապահով և ծնողազուրկ երեխաների հաճախումները և առաջադիմությունը

7.Ատեստատի կրկնօրինակ ստանալումասին

 

1.Որոշում է

Հաստատել  28.02.2019թ-ի  մանկավարժական խորհրդի օրակարգը

 1. Որոշում է

Հաստատել մանկավարժական խորհրդի դեկտեմբերի 28-ի կատարողականը, , մանկավարժական խորհրդի կատարած աշխատանքները  գնահատել <<լավ>>:

3.Որոշում է

Հաստատել մարզային փուլի մասնակից  աշակերտների ցուցակը և հրահանգել դասավանդող ուուցիչներին նախապատրաստել սովորողներին:

 

 1. Որոշում է

<<2018-2019>> ուստարվա 12-րդ դասարանի ներքոհիշյալ աշակերտներին, ովքեր ներկայացել են դիմում, թույլատրել մասնակցելու ավարտական քննություններին:

 

Որոշում է

          Հաստատել վերապատրաստման ենթական ուսուցիչների ցանկը և մ/մ կատարած աշխատանքները գնահատել <<բավարար>>:

 

6.Որոշում է

Կորցրած ատեստատների կրկնօրինակները ստանալ ԿԳՆ-ից:

  

Արձանագրություն 5

(Նիստը կայացել է 2018թ. մայիսի 3-ին)

Օրակարգում

1.Օրակարգի հաստատում.մանկավարժական խորհրդի 2019թ. մայիսի 3-ին կայացած նիստի

2.<<2018-2019>> ուստարում հաստատությունում` ավագ դասարաններում սահմանված ժամաքանակը գերազանցող բացակայությունների պատճառով դասաժամերին չմասնակցած սովորողների տարեվերջյան քննություններ անցկացնելու և նույն դասարանում մնալու մասին

1.Որոշում է

Հաստատել  02.05.2017թ-ի գումարված նիստի օրակարգը

 1. Որոշում է

Հաստատել մանկավարժական խորհրդի 2019թ.  փետրվարի 28-ի գումարած նիստի որոշումների կատարողականը և կատարած աշխատանքները  գնահատել <<լավ>>:

 1. Որորշում է

1.Սովորողների բացակայությունների մասին տեղեկատվությունը հաստատության տնօրենի կողմից ներկայացնել նախարարություն.

2.Որևէ կիսամյակում 120-200 ժամ բացակայության դեպքում սովորողների կիսամյակային գնահատականներ չնշանակել անկախ ընթացիկ գնահատականների առկայությունից.

3.120-200 ժամ բացակայության դեպքում սովորողների կիսամյակային գնահատականներ չնշանակել անկախ ընթացիկ գնահատականների առկայության  բոլոր առարկաների տարեկան գնահատականները որոշվում են լրացուցիչ քննությունների և ամփոփիչ ստուգողական աշխատանքների միջոցով:

<<Հայոց լեզու և գրականություն>>

<<Մաթեմատիկա>>

<<Հայոց պատմություն>>

Մեթոդմիավորումներին հանձնարարել կազմել քննական առաջադրանքներ առնվազն  3 տարբերակով: 

Արձանագրություն 6

(Նիստը կայացել է 2019թ. մայիսի 24-ին)

Օրակարգում

1.2018-2019 ուստարվա ընթացքում 120 -200 ժամ բացակա ունեցող աշակերտներից ընդունած քննությունների արդյունքների ամփոփում և 200 ժամ  և ավել բացակա ունեցող աշակերտների նույն դասարանում մնալու մասին

2.2018-2019 ուստարվա 12-րդ դասարանների աշակերտների ավարտական քննություններին  մասնակցելու մասին

3.10-11-րդ դասարանների աշակերտներին  փոխադրական քննություններին մասնակցելու թույլտվության մասին

4.Քննությունների կազմակերպման աշխատակարգի և քննական հանձնաժողովերի կազմի ներկայացում

 1. 2018-2019 ուստարվա հաշվետվությունների ներկայացում և հաստատում
 2. Ատեստատի կրկնօրինակ ստանալու մասին

ա)    Որոշում է

 

Ելնելով հաստատության տնօրենի մանկավարժական խորհրդի մայիսի 24-ի գումարած նիստի օրակարգը:

   բ Որոշում  է

                  2018-2019 ուստարվա ընթացքում 120-200 ժամ և վաել  բացակա ունեցող սովորողների բացակայությունների հաշվառման և քննությունների, ամփոփիչ գրավովոր աշխատանքների կազմակերպման և անցկացման գործընթացը համարել բավարար:

 1. Որոշում է

Թույլատրել 11-12-րդ դասարանների ներքոհիշյալ աշակերտներին մասնակցելու փոխադրական և ավարտական քննություններին, իսկ սահմանված ժամաքանակը գերազանցած բացակայություն ունեցող 2 աշակերտներին մնացնել նույն դասարանում::

 1. Որոշում է

2018-2019 ուստարվա հիմնական դպրոցի 12-րդ դասարանների  աշակերտներին, ովքեր ուստարվա ընթացքում բոլոր առարկաներից ստացել են տարեկան դրական գնահատականներ, ունեն <<Լավ>> կամ <<Բավարար>> վարք, թույլատրել մասնակցելու ավարտական և միասնական  քննություններին.

3.Որոշում է

2018-2019 ուստարվա  ավագ դպրոցի X  դասարանի 39 աշակերտների և XI դասարանների  42 աշակերտների, որոնք  ուստարվա ընթացքում բոլոր առարկաներից ստացել են տարեկան դրական գնահատականների, ունեն  <<լավ>> կամ <<բավարար>> վարք, թույլատրել մասնակցելու փոխադրական քննություններին:

4.Որոշում է

1.Հանձնարարելտնօրինության, առարկայական մ/մ նախագահներին հետևել և վերահսկել քննությունների ընթացքը,  թույլ չտալ  սահմանված կարգի և աշխատակարգի խախտումներ, քննությունների ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ պարբերաբար հրապարակել հաշվետվություններ, աշխատել  ժամանակացույցով.

 1. Փոխտնօրենին, քննական առարկան դասավանդող ուսուցիչներին, քննությունների միջև ընկած օրերին հաստատված ժամանակացույցով աշակերտների համար կազմակերպել խորհրդատվություններ.
 2. Հերթապահ ուսուցիչներին` ապահովել քննությունների անցկացման համար անհրաժեշտ պայմաններ:

5.Որոշում է

1.Հանձնարարել փոխտնօրեններին ուժեղացնել վերահսկողությունը առարկայական մ/մ  աշխատակիցների նկատմամբ, մեթոդական օգնություն ցույց տալ թե դասալսումներով, թե զեկույցներով, հետևել աշակերտների կարգապահությունը:

2.Հանձնարարել առարկայական մ/մ նախագահներին հետևողական  և պահանջկոտ լինել, ավելացնել դասալսումների քանակը, մեծ տեղ տալ մանկավարժական ընթերցումներին` ուշադրություն դարձնելով դրանց որակին:

3.Հանձնարարել բոլոր ուսուցիչներին, դասղեկներին ուսուցման  և դաստիարակության արդյունավետության բարձրացման համար ուժեղացնել դպրոց-ծնող կապը` օգտագործել ծնողական  և աշակերտական խորհուրդների աջակցությունը:

6.Որոշում է

 

Կորցրած վկայականի կրկօրինակները ստանալ   ԿԳՆ-ից: