ՄԵՐ ԴՊՐՈՑԸ

    Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան N17  ավագ դպրոցի առանձնահատկությունները

  Դպրոցում դասավանդում, իրենց սեփական փորձն ու գիտելիքներն են փոխանցում սերունդներին քաղաքում ճանաչված, վերապատրաստման ծրագրեր անցած մասնագետներ:
Հոսքերում սովորող լավագույն աշակերտներն ակտիվ մասնակցում են միջոցառումների, մրցույթների , արժանանում պարգևների և խրախուսանքների, իսկ ներքին և արտաքին ստուգումների ընթացքում  աչքի են ընկնում գիտելիքների հարուստ պաշարով:
Ուսման որակն ապահովում են ոչ միայն  որակյալ և հմուտ մասնագետները, այլև հագեցված ու պարբերաբար թարմացվող ուսումնատեխնիկական բազան: Դպրոցն ունի  քիմիայի, ֆիզիկայի  հագեցված լաբորատորիաներ   և   կենսաբանության, ինֆորմատիկայի, պատմության, ռազմագիտության   կաբինետներ:

Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան N17  ավագ դպրոցը իրականացնում է հանրակրթական ծրագրի վերջին գործառույթները, որտեղ աշակերտը նպատակայնորեն խորացնում և հարստացնում է իր գիտելիքները` նախապատրաստվելով բարձրագույն մասնագիտական ուսուցման:

Ուսուցումը ընթանում է յուրաքանչյուր աշակերտի համար մշակված անհատական ուսումնական պլանով ` յուրաքանչյուր աշակերտի համար կիրառելով տարբերակված  մեթոդական մոտեցումներ: Աշակերտի և նրա ծնողի ցանկությամբ ցանկացած առարկա կարող է ուսուցանվել   խորացված (նախատեսված ժամաքանակի ապահովմամբ): Այս ծրագրով ուսուցումը հնարավոր է դարձնում խուսափել  կրկնուսույցի մոտ լրացուցիչ պարապմունքներից և հաջողությամբ հանձնել միասնական ընդունելության քննությունները:

Դպրոցում ընթացող նախամասնագիտական ուսուցումից բացի աշակերտները մասնակցում են իրենց հեռանկարային մասնագիտական ուսուցմանը համապատասխան`այլ լրացուցիչ կրթական ծրագրերով նախատեսված դասընթացների:

Ուսուցումը կազմակերպվում է կրթադաստիարակչական համագործակցային 

միջավայրում`

  • զուգակցելով անհատական և թիմային աշխատանքը,
  • խրախուսելով նորարարությունը,
  • զարգացնելով հետազոտական հմտությունները, աշխատասիրությունը,
  • վերլուծական և ստեղծագործական մտածելակերպը,
  • խթանելով առաջնորդությունը և մոտիվացիան,
  • զարգացնելով նպատակասլացությունն ու լավագույն արդյունքի հասնելու ձգտումը,
  • ուսուցումը կազմակերպելով աշակերտի նախընտրած բուհական մասնագիտական ուսուցման ծրագրերի նախնական պահանջներով: